Plastiki saflower altyn dizaýny, häzirki zaman melamin, ajaýyp janly öý nahar toplumy

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: gyzyl nagyşly melamin nahar toplumy (2)


Önümiň jikme-jigi

Önümleriň jikme-jiklikleri

Haryt bellikleri

Giriş

Bu toplumda 13 dýuým çip we çümdürme, 8 dýuým we 10 dýuým tabak, merkezde çüýşe dizaýny bolan 8 dýuým çorba jamy bar.

Bu melamin nahar önümleri toplumy dekal prosesi kabul edýär, materiallar we amallar zäherli we zyýansyzdyr, ulanyjylaryň saglygyny goramak üçin ýokary hilli materiallar saýlanýar we materiallar ekologiýa taýdan arassa.Stol önümleriniň umumy dizaýny gyzyl we sary bilen birleşdirilen we ajaýyp nagyşlar gözüňi özüne çekýär.Ak fon açyk we ýokary görünýär, bütin gün üçin gowy keýp açýar.Açyk ýaşyl halka, merkezdäki gülüň töwereginde öndürilip, önümiň içini we daşyny aýyrýar, önümiň gatlagyny hasam görkezýär we umumy dizaýnyň ösüş duýgusyny baýlaşdyrýar.Sary gül saçak gap-gaçlarynyň merkezinde, gyzyl reňkli we altyn alty ýaprakly gül ýapraklary janlylygy görkezmek üçin gülleýär.Melamin gap-gaçlarynyň töweregindäki altyn we gyzyl ýaprak nagyşlary radioaktiw tegelek dizaýny emele getirýär.Melamin saçak gap-gaçlarynyň dizaýny, günüň reňki ýaly, adamlara mähirli we ýyly duýgy berýär.

Stol gap-gaçlarynyň ýüzi näzik we ýalpyldawuk, arassalamak aňsat.Agyr ýag, agyr duz we dürli souslar melamin gap-gaçlarynyň üstünde galsa-da, ony aňsat arassalap bolýar.Stol gaplary näzik we tegelek, daşky gyzyl urgy näzik we tebigy.

Tabaklar we tabaklar üçin suw süýümli dizaýn, konsentrik tegelekler biri-biriniň üstünde gatlak bolup, süýnmeklige garşy funksiýa we estetiki aýratynlyklara eýe bolup, iýmit hödürlenende dürli estetika berýär.Ajaýyp bezeg döwrüň gözelligini görkezýär, ýüregiň rahatlygy täze saçak gaplarynyň kalbydyr.

Önümiň beýany

Önümiň ady: Plastiki saflower altyn dizaýny, häzirki zaman melamin, ajaýyp janly öý nahar toplumy
Şahadatnama: SEDEX 4PILLAR, BSCI, TARGET, WAL-MART, LFGB
Model: melamin nahar toplumy (2)
Düşündiriş: 2002,27.8xH2.5cm; 2001, Dia22.6xH2.3cm;

3201, Dia18.5xHocm;

3098, Dia30xH10cm;

Omörite

Material: 100% Melamin,
Çap etmek: Dekal, gaty reňkli ak / reňkli material.
Custöriteleşdirilen: OEM & ODM garşylanýar
Gaplamak maglumatlary: Goňur köp paket, ak köp paket, ak guty, reňk gutusy, penjire gutusy, gül gutusy, ekran
MOQ: 500 toplum
Köpçülikleýin gurşun wagty: Mysal tassyklanylandan 30-45 gün soň
Ulanylyşy: 1) gündelik ulanmak;2) Iýmit;3) piknik;4) Sowgat;5) Mahabat
Goşmaça maglumat: 1) Dürli dizaýn
2) Zäherli däl we çydamly ulanmak; kislotanyň çydamlylygy.
3) atylylyga çydamly
4) Iýmit derejesi, Iýmit howpsuzlygy derejesindäki ähli synagdan geçip biler
Gurşun wagtynyň nusgasy: Adaty galyp üçin 5-7 gün, diňe täze dizaýn

Üns beriň

1. Bu melamin gap-gaçlaryny döwmek aňsat däl, ýöne synag wagtynda tebigy beýikligi 2 metrden geçse ýa-da bilkastlaýyn döwülse, zeper ýeter.

2. Açyk oda degmäň we ojakda goýmaň.Mikrotolkun bilen ýylatmak maslahat berilmeýär.

3. Ulanmak üçin holodilnikde goýup bolýar we öý sowadyjysynyň temperaturasy ulanylyş çäginde.

4. hinguwanyňyzda bitarap ýuwujy serişdäni ulanyň.

5. Gap-gaç ýuwýan maşyn.

6. Bu melamin gap-gaçlaryny nahar bişirmek üçin bugda goýup bolmaýar, ýöne bugda bişirilen iýmitleri saklamak üçin ulanyp bolýar.

7. Melamin gap-gaçlary birnäçe ýyllap uzak wagtlap ulanylandan soň ýitip, könelip biler, bu adaty hadysadyr we bedeniňize howp salmaz.

8. Melamin gap-gaçlary döwülende ýa-da deformasiýa edilende, ony ulanmagy bes ediň we täze saçak gaplary bilen çalşyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Dekal: CMYK çap etmek

  Ulanylyşy: Myhmanhana, restoran, Öýde gündelik melamin gap-gaçlary ulanyň

  Çap etmek bilen işlemek: Film çap etmek, küpek ekrany çap etmek

  Gap-gaç ýuwýan maşyn: Howpsuz

  Mikrotolkun: laýyk däl

  Logotip: omöriteleşdirilen kabul ederlikli

  OEM & ODM: kabul edilip bilner

  Üstünligi: Daşky gurşaw bilen dostluk

  Usul: ýönekeýlik

  Reňk: Custöriteleşdirilen

  Paket: Custöriteleşdirilen

  Köp gaplamak / polibag / reňk gutusy / ak guty / pvc guty / sowgat gutusy

  Gelip çykan ýeri: Fujian, Hytaý

  MOQ: 500 toplum
  Port: Fuzhou, Sýamen, Ningbo, Şanhaý, Şençzhenen ..

  Degişli önümler