Plastik Aqua Mawy gülli dizaýn Häzirki zaman iň köp satylýan melamin ajaýyp öý nahar toplumy

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: gyzyl nagyşly melamin nahar toplumy (2)


Önümiň jikme-jigi

Önümleriň jikme-jiklikleri

Haryt bellikleri

Giriş

gök nagyş kostýumy
Bu toplumda 8 dýuým we 10 dýuým tabak, 8 dýuým çorba jamy bar.Adatça, her dürli görnüşdäki 4 bölek toplum hökmünde satylýar.

Bu melamin naharhana toplumynda tertipsiz bir gyralar bar.Tutuşlygyna, yzygiderli yzygiderli tegelek dizaýn.Içki diwaryň dizaýny, elde ýasalan demiriň dokumasyna öýkünýär we sansyz çekiç dokumalary hasam özboluşly we eklektiki.Dizaýn tertipsiz üýtgemeleri kabul etse-de, umumy dizaýn henizem gaty deňagramly dizaýndadyr we saçak gap-gaçlarynyň agyrlyk merkezi henizem agyrlyk merkezinde, we ofset hadysasy bolmaz.Birmeňzeş görnüşdäki gap-gaçlaryň beýikligine täsir etmezden, salgylanma suratymyzda görkezilişi ýaly birmeňzeş ululykdaky gap-gaçlary adaty ýagdaýda saklap bilersiňiz.

Bu melamin nahar önümleri toplumy, hatda tertipsiz köp refraktiw ýeriň aşagynda-da dekal prosesi kabul edýär, henizem az bukjalara we düzgünlere ýetýär we dizaýnyň gözelligini iň ýokary derejede dikeldýär.Materiallar we amallar zäherli we zyýansyz, ulanyjylaryň saglygyny goramak üçin ýokary hilli materiallar saýlanýar we materiallar ekologiýa taýdan arassa.

Mawy saçak gap-gaçlarynyň umumy dizaýny asman gök reňkde bolup, akwa gök we zümrüd ýaşyl bilen bezelendir.Gök umuman asuda we atmosferaly görünýär we giň we tertipsiz şekilleriň utgaşmasy ekzotik tagamlary açýar.Mämişi örtük nagşy, tabagyň içki we daşarky gatlaklaryny bölüp, jikme-jiklik gatlagyny goşýar.Merkezi görkezýän gök ýaprak dizaýny, merkezi wizual görkezýär we täsir duýgusyny berýär.Daş-töwerekdäki ýaşyl ýaprak dizaýny umumy äheňi deňleşdirýär, umumy dizaýny durnuklylygyň we janlylygyň utgaşdyryp, dinamiki deňagramlylyk duýgusyny döredýär.Gök gök periferiýa urgy, plastinkanyň dizaýnyny hasam kynlaşdyrýar, ýöne daşardan giňelmeýär, köpçüligiň dykgatyny görkezýär, ulanyjynyň sahy we baý manysyny görkezýär.

Melamin gap-gaçlarynyň bu toplumy, saçak gap-gaçlarynyň ýalpyldawuk görnüşi bar we tertipsiz şöhlelendiriji ýüz şöhlelenýän ýagtylygy birnäçe burçdan aýyrýar.Stillöne arassalamak aňsat.Melamin gap-gaçlarynyň üstünde haýsydyr bir sous ýa-da iýmit galyndylary galsa-da, ony aňsat arassalap bolýar.Iýmit hödürlenende dürli estetika berýän, süýşmäge garşy işleýşi we estetiki aýratynlyklary bar.Ajaýyp bezeg döwrüň gözelligini görkezýär, ýüregiň rahatlygy täze saçak gaplarynyň kalbydyr.

Önümiň beýany

Önümiň ady: Plastik Aqua Mawy gülli dizaýn Häzirki zaman iň köp satylýan melamin ajaýyp öý nahar toplumy
Şahadatnama: SEDEX 4PILLAR, BSCI, TARGET, WAL-MART, LFGB
Model: melamin nahar toplumy (3)
Düşündiriş: BTH838, Dia27.5xH2.5cm; BTH837, Dia22.2xH2cm;

BTH836, Dia16.4xH6.4cm; omörite

Material: 100% Melamin,
Çap etmek: Dekal, gaty reňkli ak / reňkli material.
Custöriteleşdirilen: OEM & ODM garşylanýar
Gaplamak maglumatlary: Goňur köp paket, ak köp paket, ak guty, reňk gutusy, penjire gutusy, gül gutusy, ekran
MOQ: 500 toplum
Köpçülikleýin gurşun wagty: Mysal tassyklanylandan 30-45 gün soň
Ulanylyşy: 1) gündelik ulanmak;2) Iýmit;3) piknik;4) Sowgat;5) Mahabat
Goşmaça maglumat: 1) Dürli dizaýn
2) Zäherli däl we çydamly ulanmak; kislotanyň çydamlylygy.
3) atylylyga çydamly
4) Iýmit derejesi, Iýmit howpsuzlygy derejesindäki ähli synagdan geçip biler
Gurşun wagtynyň nusgasy: Adaty galyp üçin 5-7 gün, diňe täze dizaýn

Üns beriň

1. Bu melamin gap-gaçlaryny döwmek aňsat däl, ýöne synag wagtynda tebigy beýikligi 2 metrden geçse ýa-da bilkastlaýyn döwülse, zeper ýeter.

2. Açyk oda degmäň we ojakda goýmaň.Mikrotolkun bilen ýylatmak maslahat berilmeýär.

3. Ulanmak üçin holodilnikde goýup bolýar we öý sowadyjysynyň temperaturasy ulanylyş çäginde.

4. hinguwanyňyzda bitarap ýuwujy serişdäni ulanyň.

5. Gap-gaç ýuwýan maşyn.

6. Bu melamin gap-gaçlaryny nahar bişirmek üçin bugda goýup bolmaýar, ýöne bugda bişirilen iýmitleri saklamak üçin ulanyp bolýar.

7. Melamin gap-gaçlary birnäçe ýyllap uzak wagtlap ulanylandan soň ýitip, könelip biler, bu adaty hadysadyr we bedeniňize howp salmaz.

8. Melamin gap-gaçlary döwülende ýa-da deformasiýa edilende, ony ulanmagy bes ediň we täze saçak gaplary bilen çalşyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Dekal: CMYK çap etmek

  Ulanylyşy: Myhmanhana, restoran, Öýde gündelik melamin gap-gaçlary ulanyň

  Çap etmek bilen işlemek: Film çap etmek, küpek ekrany çap etmek

  Gap-gaç ýuwýan maşyn: Howpsuz

  Mikrotolkun: laýyk däl

  Logotip: omöriteleşdirilen kabul ederlikli

  OEM & ODM: kabul edilip bilner

  Üstünligi: Daşky gurşaw bilen dostluk

  Usul: ýönekeýlik

  Reňk: Custöriteleşdirilen

  Paket: Custöriteleşdirilen

  Köp gaplamak / polibag / reňk gutusy / ak guty / pvc guty / sowgat gutusy

  Gelip çykan ýeri: Fujian, Hytaý

  MOQ: 500 toplum
  Port: Fuzhou, Sýamen, Ningbo, Şanhaý, Şençzhenen ..

  Degişli önümler