Omörite melamin gap-gaçlary agaç nagyşlary Christmasönekeý Ro Christmasdestwo agajynyň şekilli beýikleşdirilen iýmit çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: melamin agşamlyk nahary 2022


Önümiň jikme-jigi

Önümleriň jikme-jiklikleri

Haryt bellikleri

Giriş

Lezzetli iýmit adamlaryň bedenini sagdyn edýär, gowy gap-gaçlar adamlaryň aňyny sagdyn edýär.Bu saçak gaplary ýönekeýligi we gadymy tagamlary aşa ähmiýet bermeýär.Tebigatyň ýönekeýligine eýerip, täze döwrüň elementleri dizaýna girizilip, tutuşlygyna has çydamly we tebigy lezzetden doly.Şol bir wagtyň özünde täze görünýär.

Gatnaşyklaryň bu toplumy has termiki izolýasiýa edilen, gabyklary ýok we ellere zyýan bermeýän we tekiz we tekiz ýüzli galyňlaşdyrylan dizaýny kabul edýär.Gap-gaçlar mum bilen boýalmaýar ýa-da reňklenmeýär, materiallar we ussatlyk sagdyn we howpsuz.Tabak suwy siňdirmeýär we deformasiýa we döwmek aňsat däl.Melamin gap-gaç önümlerine ideg etmek aňsat, uzyn tutawaç dizaýny kabul etmek we işlemek aňsat, ýörite tehniki hyzmat talap edilmeýär, howanyň çyglylygy şekilleri alynmaýar, agaç önümleri bilen deňeşdirilende çyglylyk ýok, her gezek ýag çalmak talap edilmeýär we şol ýerde berk saklamak şerti däl.Talaplar dürli howa we sebitler üçin amatlydyr.

Qualityokary hilli nepislik her jikme-jiklikden gelýär.Stol önümleriniň bu tapgyry hakyky materiallardan, galyň materiallardan ýasalýar, işlemek üçin amatly, agaç tutawaçlar jemgyýetçilik estetikasyna laýyklykda dizaýn edilendir, gurluşy we reňki açyk we bulaşyk däl, gurluşy gaty we çydamly, galyňlygy görünýär.20MM çenli, dürli görnüşler, LOGO jikme-jik düzülip bilner, bu toplumda dürli zerurlyklar üçin dürli ululykdaky tutawaçly birnäçe gapjyk bar.

Melamin gap-gaçlarynyň bu toplumynda onlarça usul bar.Materiallar we amallar zäherli we zyýansyzdyr.Ulanyjynyň saglygyny goramak üçin ýokary hilli materiallary ulanyň.Material ekologiýa taýdan arassa we dürli synaglardan geçip biler.

Lighteňil lýuksyň gözelligi durmuşy has amatly edýär.Pes açar we amatly, ýöne zyýansyz asyllylyk we nepislik, diňe bir ýyly we rahat ýaşaýyş meýdançasyny yzarlamak üçin hil we ajaýyp durmuşy yzarlamak.Durmuşda däp-dessur duýgusy gerek, nahar saçagyny ýakmak üçin gowy saçak önümleri ýeterlik, miwe, çörek we beýleki iýmitleri kesmek ýaly iýmitler ulanylyp bilner.Gowy saçak gaplary adamlaryň duýgularyny köşeşdirip, boş wagtlarda rahat rahatlygy duýup biler.

Önümiň beýany

Önümiň ady: Plastik Aqua Mawy gülli dizaýn Häzirki zaman iň köp satylýan melamin ajaýyp öý nahar toplumy
Şahadatnama: SEDEX 4PILLAR, BSCI, TARGET, WAL-MART, LFGB
Model: melamin agşamlyk nahary 2022
Düşündiriş: Omörite
Material: 100% Melamin, A5
Çap etmek: Dekal, gaty reňkli ak / reňkli material.
Custöriteleşdirilen: OEM & ODM garşylanýar
Gaplamak maglumatlary: Goňur köp paket, ak köp paket, ak guty, reňk gutusy, penjire

guty, gül gutusy, ekran

MOQ: 500 toplum
Köpçülikleýin gurşun wagty: Mysal tassyklanylandan 30-45 gün soň
Ulanylyşy: 1) gündelik ulanmak;2) Iýmit;3) piknik;4) Sowgat;5) Mahabat
 

Goşmaça maglumat:

1) Dürli dizaýn
2) Zäherli däl we çydamly ulanmak; kislotanyň çydamlylygy.
3) atylylyga çydamly
4) Iýmit derejesi, Iýmit howpsuzlygy derejesindäki ähli synagdan geçip biler
Gurşun wagtynyň nusgasy: Adaty galyp üçin 5-7 gün, diňe täze dizaýn

Üns beriň

1. Bu melamin gap-gaçlaryny döwmek aňsat däl, ýöne synag wagtynda tebigy beýikligi 2 metrden geçse ýa-da bilkastlaýyn döwülse, zeper ýeter.

2. Açyk oda degmäň we ojakda goýmaň.Mikrotolkun bilen ýylatmak maslahat berilmeýär.

3. Ulanmak üçin holodilnikde goýup bolýar we öý sowadyjysynyň temperaturasy ulanylyş çäginde.

4. hinguwanyňyzda bitarap ýuwujy serişdäni ulanyň.

5. Gap-gaç ýuwýan maşyn.

6. Bu melamin gap-gaçlaryny nahar bişirmek üçin bugda goýup bolmaýar, ýöne bugda bişirilen iýmitleri saklamak üçin ulanyp bolýar.

7. Melamin gap-gaçlary birnäçe ýyllap uzak wagtlap ulanylandan soň ýitip, könelip biler, bu adaty hadysadyr we bedeniňize howp salmaz.

8. Melamin gap-gaçlary döwülende ýa-da deformasiýa edilende, ony ulanmagy bes ediň we täze saçak gaplary bilen çalşyň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Dekal: CMYK çap etmek

  Ulanylyşy: Myhmanhana, restoran, Öýde gündelik melamin gap-gaçlary ulanyň

  Çap etmek bilen işlemek: Film çap etmek, küpek ekrany çap etmek

  Gap-gaç ýuwýan maşyn: Howpsuz

  Mikrotolkun: laýyk däl

  Logotip: omöriteleşdirilen kabul ederlikli

  OEM & ODM: kabul edilip bilner

  Üstünligi: Daşky gurşaw bilen dostluk

  Usul: ýönekeýlik

  Reňk: Custöriteleşdirilen

  Paket: Custöriteleşdirilen

  Köp gaplamak / polibag / reňk gutusy / ak guty / pvc guty / sowgat gutusy

  Gelip çykan ýeri: Fujian, Hytaý

  MOQ: 500 toplum
  Port: Fuzhou, Sýamen, Ningbo, Şanhaý, Şençzhenen ..

  Degişli önümler